Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET Online

คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์
ยังไม่เข้าระบบ (not login)
สารบัญ
หน้า 1 แนวคิด (concept), ลงทะเบียน, login เข้าสมุดจดศัพท์
หน้า 2 เพิ่มศัพท์ลงในสมุดจดศัพท์
หน้า 3 ตรวจความถูกต้องของตัวสะกดศัพท์
แก้ศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 4 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม
หน้า 5 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 6 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 7 การใส่ตัวอักษรจีนลงในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 8 ประยุกต์ใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์กับการเรียนวิชาต่าง ๆ
ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์


วิดีโอคู่มือสมุดจดศัพท์ออนไลน์

จำนวนผู้ชม 19,865 จำนวนผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 1

หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 6 หน้าถัดไป


เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม

สามารถกำหนดให้เกมสร้างคำถามจาก "คำศัพท์" หรือ "คำแปล"
ถ้ากำหนดให้สร้างคำถามจาก "คำแปล" เกมจะใช้ "คำศัพท์" เป็นตัวเลือกของคำตอบตัวอย่างนี้ กำหนดให้สร้างคำถามจากคำแปล และให้แสดง ข้อความที่ใส่ไว้ที่ "เพิ่มเติม" ไว้เป็นส่วนหนึ่งของคำถามด้วย เนื่องจากใส่ "คำอ่าน" ไว้ที่ "เพิ่มเติม" จึงปรากฏคำอ่านของศัพท์อยู่ที่คำถาม ซึ่งกลายเป็นเฉลยคำตอบ

ในกรณีนี้ไม่ควรแสดงข้อความข้อความที่ใส่ไว้ที่ "เพิ่มเติม" ซึ่งสามารถกำหนดให้เกม "ไม่แสดง" ได้ตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดให้สร้างคำถามจาก "คำแปล" ของสมุดจดศัพท์ออนไลน์ ที่มีคำศัพท์เป็นภาษาจีน คำแปลเป็นภาษาไทย จึงได้คำถามเป็นภาษาไทย และตัวเลือกของคำตอบเป็นภาษาจีน


ตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดให้สร้างคำถามจาก "คำแปล" ของสมุดจดศัพท์ออนไลน์ ที่มีคำศัพท์เป็นภาษาเกาหลี คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ จึงได้คำถามเป็นภาษาอังกฤษ และตัวเลือกของคำตอบเป็นภาษาเกาหลี


การเลือกศัพท์เพื่อเล่นเกมสามารถเลือกโดยระบุช่วงวันที่ที่ศัพท์ถูกป้อนเข้าสมุดจดศัพท์ออนไลน์ เช่นกำหนดให้เกมสุ่มศัพท์ที่ถูกเพิ่มเข้าสมุดจดศัพท์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2013 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2013 ศัพท์ที่ถูกป้อนเข้าสมุดจดศัพท์ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2513 หรือหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2013 จะไม่ถูกสุ่มขึ้นมาเล่นเกม

ถ้าระบุวันที่เริ่มต้น และไม่ระบุวันที่สิ้นสุด เช่นระบุตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2013 แต่ไม่ระบุว่าถึงวันใด หมายถึงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2013 ถึงวันสุดท้ายที่มีการเพิ่มศัพท์เข้าสมุดจดศัพท์ออนไลน์ (ถึงศัพท์คำสุดท้ายในสมุดจดศัพท์) การระบุในลักษณะนี้มีข้อดีคือ ศัพท์ที่จะถูกเพิ่มใหม่ในอนาคตถูกสุ่มขึ้นมาเล่นเกมด้วย


หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 6 หน้าถัดไป

จำนวนผู้ชม 19,865 จำนวนผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 1


ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง มีการจับเวลา นักเรียนจึงต้องฝึกทั้งเทคนิคในการทำข้อสอบ และเทคนิคในการบริหารเวลา เมื่อสอบเสร็จจะทราบคะแนนสอบทันที ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น

การทำคะแนนสอบให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำข้อสอบได้ แต่ต้องทำทันในเวลาที่กำหนดด้วย ที่นี่ได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลังไปหลายปีจากสนามสอบต่าง ๆ เพื่อให้ นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาในห้องสอบเสมือนจริง ทำให้รู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.