Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET Online

คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์
ยังไม่เข้าระบบ (not login)
สารบัญ
หน้า 1 แนวคิด (concept), ลงทะเบียน, login เข้าสมุดจดศัพท์
หน้า 2 เพิ่มศัพท์ลงในสมุดจดศัพท์
หน้า 3 ตรวจความถูกต้องของตัวสะกดศัพท์
แก้ศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 4 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม
หน้า 5 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 6 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 7 การใส่ตัวอักษรจีนลงในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 8 ประยุกต์ใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์กับการเรียนวิชาต่าง ๆ
ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์


วิดีโอคู่มือสมุดจดศัพท์ออนไลน์

จำนวนผู้ชม 7,020 จำนวนผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 4 หน้าถัดไป


เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม

ศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ถูกสุ่มมาสร้างเป็นคำถามเพื่อเล่นเกม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
เงื่อนไขที่ระบบกำหนดให้ (default) คือ
- เลือกศัพท์ตามเลขลำดับ
- เลือกตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึงลำดับสุดท้าย (เลือกทั้งหมด)
- คำถามสร้างจากคำศัพท์
- แสดงข้อความ "เพิ่มเติม" ไว้ในวงเล็บเป็นส่วนหนึ่งของคำถามตัวอย่าง
เกมสุ่มได้ศัพท์คำที่ 8 สร้างคำถามจาก "คำศัพท์" และแสดงคำอ่านที่อยู่ใน "เพิ่มเติม" ไว้ในวงเล็บเป็นส่วนหนึ่งของคำถาม เนื่องจาก "คำศัพท์" ถูกใช้เป็นคำถาม "คำแปล" จึงถูกใช้เป็นคำตอบ คำแปลของศัพท์คำที่ 8 ถูกนำมาเป็นตัวเลือกหนึ่งของคำตอบ ส่วนตัวเลือกอีก 4 ตัว ถูกสุ่มจากคำแปลของศัพท์คำอื่นในสมุดจดศัพท์ออนไลน์

ทุกคำถามมี 5 ตัวเลือก ซึ่งถูกสุ่มจากศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ ดังนั้นการเล่นเกมจึงต้องมีศัพท์อยู่ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์มากพอสมควร ระบบกำหนดให้ต้องมีศัพท์อยู่ในช่วงที่สุ่มไม่ต่ำกว่า 10 คำ แต่ในทางปฏิบัติควรมีมากกว่านั้นตัวอย่าง คำถามที่สร้างจากสมุดจดศัพท์ออนไลน์ที่คำศัพท์เป็นภาษาจีน คำแปลเป็นภาษาไทยตัวอย่าง คำถามที่สร้างจากสมุดจดศัพท์ออนไลน์ที่คำศัพท์เป็นภาษาเกาหลี คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ


หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 4 หน้าถัดไป

จำนวนผู้ชม 7,020 จำนวนผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง มีการจับเวลา นักเรียนจึงต้องฝึกทั้งเทคนิคในการทำข้อสอบ และเทคนิคในการบริหารเวลา เมื่อสอบเสร็จจะทราบคะแนนสอบทันที ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น

การทำคะแนนสอบให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำข้อสอบได้ แต่ต้องทำทันในเวลาที่กำหนดด้วย ที่นี่ได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลังไปหลายปีจากสนามสอบต่าง ๆ เพื่อให้ นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาในห้องสอบเสมือนจริง ทำให้รู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2018 All rights reserved.