ห้องสอบเสมือนจริง ข้อสอบเข้าม.1 ข้อสอบเข้าม.4 ข้อสอบ O-NET
ข้อสอบสสวท. ข้อสอบเพชรยอดมงกุฏ สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัทพ์ English Voice ผู้ทำเว็บ
ผู้ชม 15,472 ผู้ลงคะแนน 104 คะแนนเฉลี่ย 5

ผมจบปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ (Computer Science) ปีพ.ศ.2529 ก่อนหน้านั้นผมเริ่มเป็นติวเตอร์กวดวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีปีสุดท้ายที่จุฬาฯ คณะเศรษฐศาสตร์ (Quantitative Economics) เมื่อปีพ.ศ.2526 จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปีที่ผมเป็นติวเตอร์กวดวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1, ม.4 และเข้ามหาวิทยาลัย ผมพบว่า ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่ประสบความสำเร็จในการสอบคณิตศาสตร์ มี 2 ประการคือ


1) นักเรียนคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วสำหรับการสอบเพราะเข้าใจเนื้อหาและจำสูตรได้

การเข้าใจเนื้อหาและจำสูตรได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทาง หมายถึงนักเรียนเพิ่งพร้อมที่จะออกเดินทาง ไม่มีหลักประกันว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ เพราะยังไม่รู้ว่าตลอดเส้นทางจะพบกับอะไรบ้าง สามารถเอาตัวรอดในแต่ละสถานการณ์ได้หรือไม่ การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่เข้าใจและจำได้ เพราะข้อสอบไม่ได้ถามตรงตามตัวอักษรในหนังสือ การเข้าใจเนื้อหาทุกบทในหนังสือและจำสูตรได้จึงไม่ใช่หลักประกันว่าจะทำคะแนนสอบได้ดี เพราะโจทย์ข้อสอบทุกข้อถูกเขียนขึ้นใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบความเข้าใจและวิธีการคิด หลังจากอ่านโจทย์แล้วนักเรียนไม่สามารถตอบได้ทันที ต้องคิดวิเคราะห์และคำนวณก่อน สูตรต่างๆ เป็นเพียงเครื่องมือหรือเครื่องทุ่นแรงในการทำงาน ถ้าไม่เข้าใจว่าในแต่ละสถานการณ์ควรใช้เครื่องมือตัวไหน เครื่องมือเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ การคิดวิเคราะห์และคำนวณเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาฝึก ถ้าหวังผลอย่างจริงจังต้องใช้เวลาฝึกมากกว่าเวลาที่ใช้ในการทำความเข้าใจเนื้อหาและจำสูตร วิธีพัฒนาทักษะส่วนนี้คือฝึกทำข้อสอบมาก ๆ


2)

นักเรียนฝึกทำข้อสอบแบบไม่จำกัดเวลา

นักเรียนส่วนใหญ่ฝึกทำข้อสอบแบบสบาย ๆ ทำ 1 ข้อแล้วพักทานขนม กลับมาทำอีก 1 ข้อแล้วไปเล่นเกม เล่นเกมเสร็จมาทำต่ออีก 1 ข้อ ถึงเวลาละครโทรทัศน์ออกอากาศแล้ว ขอไปดูละครก่อน จบละครมาทำอีก 1 ข้อ ง่วงนอนแล้วขอไปนอน ที่เหลือเก็บไว้ทำต่อพรุ่งนี้

การฝึกแบบนี้ดีกว่าไม่ฝึก แต่เมื่อลงสนามสอบนักเรียนจะทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าที่ควร


นักเรียนหลายคนเรียนเข้าใจ ทำคะแนนสอบที่โรงเรียนได้ดี ฝึกทำข้อสอบสม่ำเสมอ สามารถทำโจย์ข้อสอบข้อยากๆ ได้ แต่เมื่อลงสนามสอบแข่งขันกลับทำคะแนนได้ไม่ดี สาเหตุเป็นเพราะเกิดแรงกดดันเรื่องเวลา

ในชีวิตจริงไม่มีสนามสอบใดที่ไม่จำกัดเวลา แต่นักเรียนฝึกทำโจทย์แบบไม่จำกัดเวลา นักเรียนสามารถทำข้อสอบโจทย์ยากๆ ได้แต่ใช้เวลาข้อละ 30 นาที ในชีวิตจริงไม่มีสนามสอบไหนให้เวลามากขนาดนั้น ข้อสอบในสนามสอบส่วนใหญ่เป็นแบบปรนัย คือมีคำตอบให้เลือก หรือให้ตอบเฉพาะคำตอบ ไม่ต้องแสดงวิธีทำ ไม่มีคะแนนวิธีทำ มีแต่คะแนนคำตอบ ต่างจากข้อสอบของโรงเรียนซึ่งคำตอบผิดแต่วิธีทำถูกจะได้คะแนนบางส่วน การสอบแข่งขันจึงไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่ไม่ได้เตรียมตัวสอบเลย (ทำข้อสอบไม่ได้) กับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแล้วแต่ทำไม่ทัน หรือทำถูกวิธีแต่คำนวณเลขผิด นักเรียนเหล่านี้ถูกเหมารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดคือกลุ่มที่ตอบผิด หรือไม่ได้ตอบ ผลลัพธ์เหมือนกันคือไม่ได้คะแนนห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองสถานการณ์ในห้องสอบ ให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบในบรรยากาศของการสอบจริงซึ่งถูกจำกัดด้วยเวลาที่กำหนด นักเรียนจะได้ฝึกปรับตัวให้คุ้นเคยกับการทำข้อสอบภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลา

ข้อสอบที่นำมาให้ฝึกทำในห้องสอบเสมือนจริงเป็นข้อสอบที่ใช้สอบจริงในสนามสอบต่าง ๆ ของปีที่ผ่านมา ตัวข้อสอบถูกนำมาจัดทำใหม่ให้อยู่ในลักษณะของข้อสอบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเข้ามาสอบได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษข้อสอบ มีการจับเวลาโดยกำหนดเวลาให้ตามเวลาที่ใช้จริงในแต่ละสนามสอบ นักเรียนจะได้ฝึกในสภาพที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด

ข้อสอบถูกจัดทำเป็นชุด แต่ละชุดมีความยากใกล้เคียงกัน หลังจากทำข้อสอบแต่ละชุดเสร็จ นักเรียนจะเห็นคะแนนสอบทันที รู้ว่าทำข้อไหนผิดเพราะมีเฉลยคำตอบทุกข้อหลังสอบเสร็จ นักเรียนควรตรวจดูข้อบกพร่องของตัวเองก่อนเริ่มทำชุดถัดไป โดยเฉพาะข้อที่ทำไม่ได้ หรือทำผิด ให้กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนนั้นใหม่ นอกจากนี้ ให้นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ ในการทำข้อสอบจากเฉลยวิธีทำ(คณิตศาสตร์) ซึ่งอธิบายหลักการคิดวิเคราะห์ ตรรกะ และเทคนิคต่าง ๆ อย่างละเอียด แล้วนำความเข้าใจเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำข้อสอบชุดถัดไป

ห้องสอบเสมือนจริงจัดทำข้อสอบออนไลน์ของแต่ละสนามสอบไว้หลายชุด เพื่อให้นักเรียนสอบแก้ตัวได้หลายครั้ง โดยนำข้อผิดพลาดจากการสอบครั้งก่อนมาแก้ไข แล้วสอบแก้ตัวใหม่โดยใช้ข้อสอบชุดถัดไป ด้วยการฝึกซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ ข้อผิดพลาดจะน้อยลง ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในวันลงสนามสอบจริง

ห้องสอบแห่งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้ามาฝึก แต่ใครจะประสบความสำเร็จขึ้นกับความทุ่มเทของแต่ละคน ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่โชคชะตา แต่อยู่ที่ความมุ่งมั่นของตัวนักเรียนเอง

สมพงษ์ ฐิตะสมบูรณ์
โทร. 0892027006
sompong_thitasomboon@yahoo.com


ผู้ชม 15,472 ผู้ลงคะแนน 104 คะแนนเฉลี่ย 5

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2020 All rights reserved.